Joomla 1.5 template design door Websitebird
Biblioteka Szkolna
Dla absolwentów
Program Moje finanse

Regulamin rekrutacji

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232,  z późn.  zm.) szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 2. Do dnia   28  lutego  2013  r. dyrektor szkoły podaje kryteria  rekrutacji do publicznej wiadomości - termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

 3. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania  których  nie  będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicach  do dnia  29  marca 2013  r.  przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie.

 4. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać:

  1) określenie  zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów,  w tym  języka polskiego i  trzech wybranych  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty,

  2) warunki przeprowadzania oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister Edukacji Narodowej zezwoli na jego przeprowadzenie (§ 8 ust. 3 ww. rozporządzenia),

  3) zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia,

  4) określenie warunków przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (zgodnie z §12 ww. rozporządzenia),

  5) określenie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla  kandydatów do  klas wstępnych i  oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących (zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia),

  6) określenie szczegółowych zasad rekrutacji dla osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego,

  7) określenie limitu miejsc w szkołach i oddziałach,

  8) szczegółowe terminy rekrutacji.

 5. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w  ust.  10, laureaci konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  kuratorów  oświaty w innych województwach,  wymienianych w zasadach rekrutacji  poszczególnych  kuratoriów  oświaty,  których program  obejmuje  w całości lub poszerza  treści podstawy programowej  co najmniej  jednego przedmiotu,  laureaci i finaliści  olimpiad przedmiotowych    ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły  ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 6. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa  (zaświadczenia)  uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  Wymienieni kandydaci  nie biorą  udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 7. Konkursy  Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty:

  1) z Języka polskiego
  2) z Języka angielskiego
  3) z Języka niemieckiego
  4) z Języka francuskiego
  5) z Języka rosyjskiego
  6) z Historii
  7) z Matematyki
  8) z Fizyki
  9) z Biologii
  10) z Chemii
  11) z Geografii
  12) z Wiedzy o Społeczeństwie

 8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Źródło informacji: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.


 
Polish (Poland)
Zobacz naszego Facebooka!